Detailhandelsvisie aangenomen.

jan-winkelt-1
De detailhandelsvisie werd tijdens de raadsvergadering met algemene stemmen aangenomen maar er waren wel zorgen. Amy Mathijsen ( PvdA ) vroeg zich af waar de nieuwe winkels in het geplande winkelconcentratiegebied in Dodewaard zouden moeten worden gebouwd . Verder sprak zij de zorg uit voor het dwingende advies dat nieuwe winkels zich alleen binnen het concentratiegebied kunnen vestigen. Wethouder Keuken liet vervolgens in een geruststellend betoog weten dat nieuwe initiatieven ook buiten het plangebied op haalbaarheid worden getoetst. Ook is er zorg over de winkelconcentratie Kesteren waar de nieuwe Plus supermarkt op het Spaan terrein te weinig ( parkeer ) ruimte heeft en niet kan concurreren met Lienden en Opheusden.

Waarom de PvdA breekt met de coalitie .

Na de herindeling( 2002) besloot de PvdA dat het meedoen van de SGP ,uit het oogpunt van een evenwichtige samenleving en het tegengaan van polarisatie , een goede keuze was. Dit heeft tot en met de vorige raadsperiode goed gewerkt. SGP en PvdA werden maart 2014 door de Gelderlander beiden beloond met een rapportcijfer van 7,5 Gelderlander : “ In Neder-Betuwe weten de raadsleden het algemeen belang te stellen boven hun eigen politieke belang. En dat is zeer te prijzen.“ De grote vraag is of de raad, ook als mogelijk de machtsverhoudingen veranderen, die rust weet te handhaven”.
En daar is het nu precies waar het mis ging . Na de verkiezingsoverwinning ligt de SGP op ramkoers, zonder zich te realiseren dat men hiermee de polarisatie in onze gemeente aanwakkert.
De haviken grepen hun kans in hun streven om onze gemeente in een nog grotere reformatorische enclave uit te bouwen, geen rekening houdend met andersdenkenden.

De boekhouders speelden te pas en te onpas de machtskaart , zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevolgen. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 . Met steun van de VVD werd een weg van draconische bezuinigingen ingeslagen op sportaccommodaties, ouderen-en jongerenwerk, peuterspeelzalen en de openbare bibliotheek. Deze bezuinigingen wilden en willen wij niet voor onze rekening nemen. Ook het openlijk in twijfel trekken van de voorwaarden die door gemeenten in de regio zijn gesteld met betrekking tot het regionale onderzoek op het bibliotheekwerk in rivierenland, is volgens de PvdA een brevet van onvermogen van de SGP en het CDA . Dit laat zien dat regionale samenwerking alleen met de mond wordt beleden. Daarbij maken zij zich er niet geloofwaardiger op in de regio.
Saignant detail is dat meerdere keren de PvdA niet werd uitgenodigd bij een coalitieoverleg. Hieruit blijkt dat de SGP en hun slippendrager het CDA zich bijzonder onbetrouwbaar hebben getoond naar ons als coalitiepartner.

Triest dat de rekening terecht komt bij onze verenigingen en maatschappelijke partners in het sociale domein en de inwoners de dupe worden. Wij vinden het niet te verkopen dat , ondanks de gezonde financiële positie van onze gemeente, men nog steeds voornemens is zwaar te bezuinigen. De PvdA is van mening dat deze bezuinigingsvoorstellen de leefbaarheid in de kernen onnodig aantasten terwijl er in de begroting van 2017 voldoende financiële ruimte is om deze besluiten te heroverwegen. De SGP en het CDA zijn dit vooralsnog niet van plan. Voor ons reden om, met pijn in ons hart , een punt te zetten achter de samenwerking en uit de coalitie te stappen.

Wethouder Vincent van Neerbos neemt ontslag

Naar aanleiding van de breuk in de coalitie heeft onze wethouder Vincent van Neerbos besloten per direct ontslag te nemen. Hij zag zich hiertoe genoodzaakt omdat er een onwerkbare situatie is ontstaan.

Vincent heeft zich in de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor alle inwoners van Neder-Betuwe. Wij zijn hem hiervoor zeer dankbaar.

 

PvdA breekt met coalitiepartijen

Op woensdagavond 26 oktober heeft de fractie van de PvdA Neder-Betuwe het vertrouwen in de coalitie met SGP en CDA opgezegd. Sinds de behandeling van de begroting 2016 is de relatie ernstig verstoord. Het negeren van de fractie van de PvdA en daarmee van de afspraken uit het coalitieakkoord  Samenwerken aan een vitale samenleving hebben tot een onherstelbare vertrouwensbreuk geleid.

De SGP en het CDA zijn in 2015 met steun van de VVD een koers van bezuinigen ingeslagen op binnen- en buitensportaccommodaties, jongeren- en ouderenwerk. Daarnaast zijn zij, ondanks de gezonde financiële positie van onze gemeente, nog steeds voornemens 200.000 euro te bezuinigen op het bibliotheekwerk. Het openlijk in twijfel trekken van de voorwaarden die door gemeenten in de regio zijn gesteld met betrekking tot het regionale onderzoek naar het bibliotheekwerk in Rivierenland, is volgens de PvdA op zijn zachtst gezegd onhandig van de SGP en het CDA. De gemeente Neder-Betuwe wil graag de regionale samenwerking versterken en een betrouwbare partner zijn in de regio. Volgens de PvdA moet je je dan gewoon aan je afspraken houden. De bezuinigingsvoorstellen van 2015 tasten volgens de PvdA de leefbaarheid in de kernen aan en zetten de verenigingen financieel onder druk. De begroting van 2017 biedt voldoende financiële ruimte om deze besluiten te heroverwegen, maar daar voelen de SGP en het CDA vooralsnog niet veel voor.

De breuk met SGP en CDA geeft de PvdA  de ruimte om zich op basis van het eigen verkiezingsprogramma voor alle inwoners van Neder-Betuwe in te zetten.

Donderdag 27 oktober zal de PvdA tijdens de raadsvergadering nog een statement geven met verdere toelichting.