Algemene beschouwingen PvdA

Deel dit bericht

De raadsvergadering van morgen markeert een belangrijke punt in de de geschiedenis van onze gemeente. Nog niet eerder werd het sociale domein zo getroffen door voorgenomen bezuinigingen. Omdat de financiële vooruitzichten er beter uitzien dan verwacht komt de PvdA in haar algemene beschouwingen met realistische alternatieven.

Algemene beschouwingen begroting 2016
Tijdens de begrotingsbehandeling staat de vraag ‘Wat willen we bereiken in 2016 en verder’ centraal. Het zal niemand zijn ontgaan dat er bij de kadernota 2016 door CDA, SGP en VVD via twee moties een bezuinigingsopdracht is gegeven aan het college . Deze bezuinigingen treffen voornamelijk het sociale domein. De maatschappelijke, juridische en financiële effecten van deze moties zijn in kaart gebracht en hieruit blijkt dat veel van de voorgenomen bezuinigingen onwenselijk zijn. De PvdA komt tot de conclusie dat onnodig hard wordt ingegrepen en legt daarom een aantal alternatieve moties
op tafel waarbij ook wij bezuinigingen niet uit de weg gaan.

De coalitie heeft in haar coalitieprogramma diverse afspraken gemaakt over de doelstellingen voor de jaren 2014-2018. Eén van die doelstellingen is het verbeteren van het weerstandsvermogen tot een weerstandsratio van minimaal 1.
In de algemene beschouwingen van de kadernota heeft de PvdA de actiepunten genoemd die aan deze doelstelling gekoppeld zijn:
• risico’s beperken
• een jaarlijks overschot van minimaal 100.000 euro begroten
• onderliggend beleid van beheerplannen tegen het licht houden en mogelijk structurele
besparingen onderzoeken

Twee van deze drie actiepunten staan pas na vaststelling van de begroting 2016 op de politieke agenda. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat wij de coalitiedoelstelling, om te komen tot een weerstandsratio van minimaal 1, moeten uitstellen tot alle factoren die hierop van invloed zijn, in beeld zijn.
De mei circulaire van 2015 liet een financiële tegenvaller zien en de september circulaire gaf weer een groot financieel voordeel . Dit zijn dagkoersen waar wij als raad niet op kunnen sturen. Het is onmogelijk om op deze manier een fatsoenlijke begroting vast te stellen. Wij moeten besluiten met de kennis van nu. De kennis van nu is dat wij een begrotingsoverschot onder de streep zien waarbij
drastische bezuinigingen niet strikt noodzakelijk zijn.
De PvdA is er geen voorstander van bij deze meevaller meteen een lastenverlichting door te voeren, of andere ‘leuke’ dingen te gaan doen. Wij zijn van mening dat we deze meevaller (deels) moeten besteden aan noodzakelijke uitgaven en daarnaast als appeltje voor de dorst moeten bewaren. Dit is voor ons een morele verplichting . Maar de PvdA wil niet zonder noodzaak het sociale domein over de schutting gooien.
Die morele verplichting voelen wij ook als het gaat over het openbaar bibliotheekwerk.
Bij de kadernota is een motie van VVD, CDA en SGP aangenomen waarin wordt gesteld dat wij per 1 januari 2017 uit het Convenant Bibliotheek Rivierenland moeten treden. Als deze motie wordt aangenomen zullen de bibliotheekdeuren per 1 januari 2017 sluiten.
Dit betekent op termijn :
• geen fysieke bibliotheek in vier kernen van onze gemeente
• geen schoolbibliotheken
• geen lees-media coach
• geen boekstart programma
• geen leesbevorderende activiteiten
• geen ontmoetingspunt in de bibliotheek,
• geen acties meer ter bevordering van het terugdringen van laaggeletterdheid, etc..

En dat terwijl er grote behoefte is aan openbaar bibliotheekwerk. Dat bleek uit het aangeboden burgerinitiatief met maar liefst 1549 handtekeningen voor behoud van de bieb. Daar tegenover staat een financiële afbouwregeling waardoor we niet direct nieuwe initiatieven op het gebied van bibliotheekwerk kunnen oppakken. We blijven dus met lege handen achter. Bereiken we hiermee de doelstellingen die we hebben afgesproken op het gebied van SEGV-beleid en laaggeletterdheid? Nee,in tegendeel.
De PvdA kiest voor een andere insteek en wil met de raad een visie ontwikkelen voor
bibliotheekwerk nieuwe stijl waarbij de raad de kaders stelt en speerpunten en prioriteiten benoemt.
Wij stellen voor het college opdracht te geven om samen met de deelnemende gemeenten en Openbare Bibliotheek Rivierenland in gesprek te gaan om onze doelstellingen te bereiken. Dat kan bijv. met een basispakket waarbij gemeentes modules kunnen inkopen. Via maatwerk gaat dit een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Aan de hand van prestatieafspraken kan de raad monitorenen bijsturen .
Om het bovenstaande waar te maken heeft de PvdA een motie geformuleerd.

Ook voelt de PvdA een morele verplichting als het gaat om jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en maatschappelijk werk. Als schakels in de kernpunten verricht men preventiewerk in de eerste lijn.Deze preventie is van groot belang en door vroegsignalering zijn er minder kosten in de tweedelijns zorg. In de kadernota heeft de PvdA al aangegeven dat de bezuiniging van €200.000 op deze post onverantwoord en kortzichtig is. De PvdA is van mening dat zorg en voorzieningen voor ouderen in
onze gemeente door de voorgenomen bezuinigingen ernstig worden aangetast. Ouderen worden,samen met al die vrijwilligers die we in de kanteling van de zorg hard nodig, door deze bezuinigingen ijskoud afgeserveerd. Deze platte bezuinigingsopdracht met alle gevolgen van dien mag nooit het doel op zich zijn.

In het licht van preventie wil de PvdA de voorgenomen bezuiniging op interventie- en jongerenwerk opnieuw bekijken. Wij zijn van mening dat we gezien de huidige financiële situatie deze bezuinigingsopdracht kunnen laten vervallen. Onze afweging is dat de interventiemedewerker een grote rol speelt bij jeugdoverlast en dat het jongerenwerk de onmisbare schakel is in het coachen en begeleiden van jongeren en vrijwilligers in de jongerencentra. De PvdA heeft m.b.t. interventie en jongerenwerk een motie geformuleerd.

De voorgestelde bezuiniging op peuterspeelzaalwerk heeft een ongewenste uitwerking. Het meegegeven kader dat de bezuiniging het VVE niet mag treffen is niet uitvoerbaar. Dit blijkt uit de brief van het college over de maatschappelijke effecten. Ook de voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage getuigt niet van visie. Juist in onze gemeente, waar het opleidingsniveau lager is dan landelijk, wil de PvdA kinderen de beste start geven. Bij een verhoging van de eigen bijdrage zullen de kinderen die het het hardst nodig hebben wegblijven.
De PvdA heeft m.b.t. het peuterspeelzaalwerk een motie geformuleerd.

Tachtig procent van onze verenigingen hebben zich gevonden in een ambitieuze sportkoepel. Deze koepel is ervan overtuigd dat de voorgestelde bezuinigingen op sportaccommodaties op termijn haalbaar zijn. Men gaat voor verregaande samenwerking en sluit fusies en privatisering niet uit, maar wil dat wel van onderaf en met draagvlak bij de verenigingen. Deze constructieve opstelling verdient ruimte en die willen wij de sportkoepel dan ook graag geven. Wat de PvdA betreft gaan we niet voor de volledige besparing in 2016 maar geven we de sportkoepel wat lucht om met concrete plannen te
komen.
De PvdA heeft haar ideeën m.b.t. de sport vertaald in een motie.

Op basis van de ingediende bezuinigingsmoties van VVD, CDA en SGP trekt de PvdA de conclusie dat de indieners roomser dan de paus willen zijn. Ook de PvdA staat voor een deugdelijke en sluitende begroting,maar onnodig veel vet op de botten en het sociale domein vervolgens laten verpieteren is voor ons een brug te ver. Het water staat onze gemeente (nog )niet aan de lippen en daarom pleiten wij ervoor om dit financiële voordeel te gebruiken voor de instandhouding en verbetering van ons sociale voorzieningenniveau. Daarmee creëren we een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Sinds 1 januari 2015 is onze gemeente verantwoordelijk voor veel extra taken die het rijk bij ons over de schutting heeft gegooid. Op het moment van schrijven zijn de financiële resultaten nog niet inzichtelijk, maar we hebben er vertrouwen in dat dit onderdeel goed zal worden afgesloten. Geld is een belangrijk onderdeel van de transities, maar wat veel belangrijker is wat wij als Neder-Betuwe hebben neergezet . Wij worden door de regio gecomplimenteerd met onze aanpak, met ons netwerk van vrijwilligers, professionals en ambtenaren die keihard hebben gewerkt om de juiste zorg mogelijk te maken. Daarvoor willen wij jullie een groot compliment geven.
Wij moeten er niet aan denken dat platte bezuinigingen ons weer terug bij af brengen.

Zoals de Commissaris van de Koning onlangs het zo mooi verwoordde: Neder-Betuwe heeft het samen gedaan!

PvdA-fractie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *