Plan voor Echteld

Misschien is Echteld wel de mooiste kern in onze gemeente. Volgens de mensen in Echteld is dit zeker het geval! Kasteel Wijenburg, de Voorstraat, het landelijk gebied dat de kleine kern omsluit.

Het voorzieningenniveau in Echteld is echter niet bijzonder hoog. Slager Van Doorn is dé winkel van het dorp. Het is, met name voor ouderen, maar goed dat hij er is.
De voorzieningen die er zijn, worden door de mensen in Echteld gekoesterd. De
belangrijkste zijn het dorpshuis, het voetbalveld en de school. Wat Echteld goed
zou kunnen gebruiken is een pinautomaat. De wekelijkse markt op vrijdagmiddag heeft echt een sociale functie.

Er vallen een aantal zaken op in Echteld. Verkeersremmende maatregelen zijn vaak
onoverzichtelijk (Voorstraat, Van Lentstraat). In de toekomst willen bewoners beter
betrokken worden bij de te nemen maatregelen. Zo kunnen ook investeringen
die door de inwoners niet als nuttig worden ervaren, zoals een (dure) brug die bij de
Hoofakker is aangelegd, in de toekomst voorkomen worden.

In Echteld is veel zelfwerkzaamheid, mensen zijn bereid om iets voor elkaar of de
omgeving te doen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en de groenvoorziening. Er
moet wel meer toezicht zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden die door de gemeente/Lander worden uitgevoerd.

Het lijkt erop dat mensen met problemen (van elders) snel een huurwoning krijgen in
Echteld. Er lijkt sprake te zijn van concentratie. Hierover moeten (in de regio) afspraken worden gemaakt.

Om de huidige voorzieningen in stand te houden zal er echt nieuwbouw moeten
plaatsvinden. Als allerhoogste prioriteit wordt genoemd Bouwplan Broedershof. Daar is te lang niets gebeurd. Daardoor is er geen positief sentiment ten aanzien van de gemeente.

Over de zorg is men in Echteld goed te spreken, al kan er nog meer gebeuren om mensen te ondersteunen. Het dorpshuis moet hier een centrale rol in spelen. Zo zouden er initiatieven op het gebied van welzijn, zoals bijvoorbeeld een ‘samen aan tafel-project’, gericht op meer saamhorigheid tot stand moeten komen.

De bewoners geven aan ver af te staan van de gemeente. De dorpstafel wordt aangesproken op zaken die niet goed geregeld zijn. Daarbij wordt geprobeerd de mensen de weg te wijzen. Maar dat is eigenlijk niet hun rol. Moderne middelen van communicatie toepassen en meer aanwezigheid in Echteld kunnen die kloof dichten.

Wat is goed geregeld?

• Veilig gevoel, mede door sociale controle. Wel moet er aandacht zijn voor inbraken, dit vanwege de ligging van Echteld aan de A15
• (Gemoeds)rust: het is goed toeven in Echteld
• Verlichting ’s avonds op straat
• Ligging aan knooppuntenroute, daardoor veel recreanten op doortocht
• Redelijk verenigingsleven, wel met enig vergrijzing
• Actieve voetbalclub, die meer organiseert en betekenis heeft dan alleen voetbal
• De Prins Willem-Alexanderschool speelt een centrale rol in het dorp
• Er is een goed dorpshuis
• De dorpstafel

Wat moet er gebeuren?

• Maximale inspanning van de gemeente om woningbouw te realiseren in Echteld
• Betere afspraken met de SWB over toewijzen woningen aan probleemgezinnen
• Betere afweging vóór (nutteloze) zaken worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de halfjaarkalender bespreken tijdens de bewonersavond van de dorpstafel
• Op een andere manier kijken naar investeringen in Echteld. Een kleine investering in leefbaarheid kan in een kleine kern een groter effect hebben dan elders
• Verlichting van het wandelpad nabij het voetbalveld onafhankelijk regelen van de verlichting op het voetbalveld
• Een veilige fietsverbinding met Lingemeer: hierdoor kunnen meer ouders de keus voor de school in Echteld maken
• Echteld meer promoten in het kader van recreatie en toerisme. Mede door de aanwezigheid van Kasteel Wijenburg en het Wapen van Balveren kan er meer bereikt worden in het kader van inkomsten en werk
• De plaatsen waar AED’ s aanwezig zijn duidelijker aangeven en bekendheid hieraan geven
• Mogelijkheden onderzoeken van dorpsplein; het parkje tegenover de school wordt genoemd.
• Meer aandacht voor geluidsoverlast als gevolg van de PWA brug, de A15 en de Betuwelijn
• Bereikbaarheid van de gemeente voor inwoners van Echteld en communicatie van de gemeente richting de burgers in Echteld verbeteren

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma Plan voor het Dorp

20140316-173858.jpg