Plan voor Kesteren

Het dorp Kesteren heeft een wat meer diverse samenstelling dan de andere dorpen in Neder-Betuwe. In de loop der jaren zijn er in Kesteren meer mensen ‘van buiten’ komen wonen. De mensen die we geïnterviewd hebben vragen zich af of men in Kesteren evenveel voor elkaar over heeft, als in bijvoorbeeld in Opheusden of Dodewaard. De vrijwilligers bij het dorpshuis laten zien dat dit ook in Kesteren wel het geval is!

Toch geven de mensen die wij gesproken hebben aan dat er nog wel het een en ander kan verbeteren in de betrokkenheid tussen mensen onderling en met name van verschillende geloofsgroepen.

Kesteren is ons top-dorp als het gaat om onderwijsvoorzieningen. Voldoende basisscholen en middelbaar onderwijs van uitstekende kwaliteit. De HAVO-top voor het Pantarijn is belangrijk.

Kesteren is erg goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zowel per trein die richting Tiel en Arnhem gaat, als per bus die je naar Rhenen brengt en vanwaar je zo richting Utrecht kan reizen. Dit is een groot pluspunt, omdat het dorp daarmee als redelijk klein dorp toch centraal ligt. Het openbaar vervoer tussen de verschillende dorpen van Neder-Betuwe wordt door sommige mensen als te weinig ervaren.

Een punt van aandacht in Kesteren is het verkeer en de parkeerdruk. Met name de Hoofdstraat is een drukke doorgaande weg, waar veel auto’s geparkeerd staan. Dit wordt als onveilig ervaren. Ook de verkeersituatie rond het Helicon moet veiliger worden.

De stationsomgeving voelt vooral ’s avonds onveilig aan en ook het gestegen aantal woninginbraken baart zorgen. Geïnvesteerd moet worden in woon- en sociale veiligheid.

De wijk De Leede is een buurt waar de onderlinge sociale verbondenheid nog groot is, maar het openbaar gebied gaat hard achteruit. Actie, in samenwerking met de bewoners, is hier dringend nodig.

Tevredenheid is er over de speelvoorzieningen die de laatste jaren zijn gerealiseerd. Kesteren is een rustige woonomgeving, waar niet alleen het noodzakelijke te vinden is, maar eigenlijk de meeste faciliteiten wel aanwezig zijn. Dat wil je als je in een dorp gaat wonen.

Wat het winkelaanbod betreft liggen er nog steeds kansen voor Kesteren. De mensen in Kesteren geven aan onder andere een grote supermarkt en een boekhandel te missen. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn om buiten het dorp te winkelen.

Wat is goed geregeld?

• Het onderwijsaanbod en -kwaliteit zijn erg goed
• Voorzieningenniveau is adequaat
• Er zijn de laatste jaren veel speelplaatsen gerealiseerd
• Kesteren is prima bereikbaar met en aangesloten op het openbaar vervoer
• Het dorpshuis nieuwe stijl is een aanwinst voor het dorp
• De dorpstafel loopt, ondanks het kleine groepje vrijwilligers

Wat moet er gebeuren?

• We moeten werken aan meer betrokkenheid tussen inwoners (o.a. van verschillende geloofsgroepen). Dorpstafel en dorpshuis zouden hier een centrale rol in kunnen spelen. Het dorpshuis en bibliotheek verdienen onze steun en een opknapbeurt.
• Er moet komt nieuwbouw voor het Pantarijn.  
• De wijk De Leede verdient een wijkaanpak
• Het parkeren op de Hoofdstraat (spoorweg – kruispunt) zou verboden moeten worden.
• Leerlingen moeten het Helicon veiliger kunnen bereiken
• Meer aandacht voor inbraakpreventie en sociale veiligheid
• De winkelconcentratie moet op gang komen
• Meer vrijwilligers voor het dorpshuis en de dorpstafel
• Veiligheid (ook voor fietsers) op het industrieterrein verbeteren

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma Plan voor het Dorp

20140316-173836.jpg