Plan voor Ochten & Eldik

Ochten is met zijn 4500 inwoners een grote kern in de gemeente. Toch wordt dit in het dorp niet altijd zo gevoeld. Was Ochten voor de herindeling nog de hoofdkern,
nu voelen de Ochtenaren zich soms wat achtergesteld bij de andere grote kernen. Men is er in Ochten wel trots op Ochtenaar te zijn!

Een aantal zaken zijn positief in Ochten. Deze hebben vooral te maken met wat
mensen zelf oppakken en ondernemen. De dorpstafel en het Huis van de Buurt worden als positief ervaren. Vanuit de dorpstafel zijn weer nieuwe initiatieven ontstaan zoals de wederopstanding van de Oranjevereniging. Ook het speelveld in
Ochten-Noord is tot stand gekomen door de inzet van buurtgenoten.

De Ochtenaar is blij met bedrijventerrein “De Heuning”. Ondanks de crisis, vinden
hier toch veel mensen werk. Hetzelfde geldt voor het regionale bedrijventerrein Medel in Tiel en het voormalige veilingterrein in Ochten. Ook worden de nieuwbouwprojecten Triangel en Oranjestraat als goed voor het dorp gezien.

Al maakt men zich wel zorgen over de veranderende samenstelling van de bevolking. Volgens de Ochtenaren nemen de verschillen in geloofsopvatting toe en heeft dit effecten op de omgang met elkaar. Hier moet aandacht voor zijn, vooral in deze
tijd waarin je er samen wat van moet maken.

De Vicary moet weer worden zoals het was bedoeld: een dorpshuis, een onderkomen voor de verenigingen en een plaats om elkaar te ontmoeten en om plaats te bieden aan allerlei initiatieven uit het dorp.

Verkeersremmende maatregelen voldoen niet altijd. Vooral bij de wegversmallingen op de Houtkoperlaan is het de vraag wie er voorrang heeft. Fietsers raken soms lelijk in de knel. Ook de gang naar de dorpskern van Ochten over de Liniestraat (in de volksmond ‘Zevenheuvelenweg’) en de versmalling in de Molendam worden als onveilig beschouwd. Zo snel mogelijk aanpassen, bijvoorbeeld gelijk met werkzaamheden aan het riool.

Een grote ergernis in Ochten betreft het parkeren. Teveel auto’s op stoepen en te weinig parkeerruimte in de oudere wijken.

Iedereen ziet het belang van winkelconcentratie: Ochten mist een gezellig dorpshart. Men maakt zich zorgen over verdere aantasting van het gebied rond het oude gemeentehuis. De muziektent verdwijnt en het oorlogsmonument moet een nieuwe plek krijgen.

De Ochtenaar houdt van de dijk en van de Waal. Van de geur, het uitzicht en soms zelfs van de geluiden van de scheepvaart. Het is de Ochtenaar een doorn in het oog dat de bedrijven aan de Drutense Waaloever er op het gebied van landschapsbehoud een potje van maken.

Wat is goed geregeld?

De dorpstafel en de ontwikkelingen die daaruit voortkomen
Ochten is goed bereikbaar en het grote verkeer wordt om het centrum heen geleid
Werkgelegenheid dichtbij
Realisatie Fruitpark en fietsknooppuntenroute door dorpen
Goede wachtgelegenheden bij bushaltes
Er wordt de laatste tijd net als vroeger wat georganiseerd door mensen die weer de handen uit de mouwen willen steken (Beach volley/ Beach soccer, Oranjefeest, en gelukkig nog steeds de Ronde van Ochten)
Er zijn actieve sportverenigingen met goede voorzieningen waar veel vrijwilligers goed werk doen
De Harmonie weet zich te verjongen en laat zich zien in dorp en gemeente
Ochten is nog steeds trots op zijn woonzorg combinatie met Elim en de aanleunwoningen. Omdat dit de eerste WoZoCo was in de gemeente moet er wel op gelet worden dat alles “bij de tijd” blijft

Wat moet er gebeuren?

De gemeente werkt mee aan een dorpshuis dat past bij de wensen en behoeften van het dorp
Een dorpshart dat gezellig is en ontmoeting stimuleert, dus opletten dat het plein beschikbaar blijft voor dorpsfeesten
Er moet weer een actieve winkeliersvereniging opstaan die goed samenwerkt met dorpstafel, evenementenvereniging en dorpshuis
De kermis moet terug (gemeente heft geen leges)
Bloembakken, bijvoorbeeld aan de Molendam, zien er niet uit en worden weggehaald, maar liever weer netjes en kleurig gemaakt zoals het een zonnig dorp betaamt
Zelfbeheer bij Uchta en andere verenigingen als ze dat ook willen en kunnen, besparingen in de vereniging steken
Duidelijk parkeerbeleid en handhaving van overtredingen
Meer aandacht voor starters en senioren op de woningmarkt.
Bij de herbouwde Oranjewijk meteen een speelplek realiseren “Klein Korea”
Goed overleg met Druten over het uitzicht vanaf de dijk
Als er aan de rivier en aan de uiterwaarden moet worden gewerkt in het kader van “Ruimte voor de rivier/ Waalweelde” wordt het dorp tijdig bij de te nemen maatregelen betrokken. Landschap en natuurwaarden moeten worden versterkt. Bij “De Kuip”/ eethuisje de Veerstoep mogen gerust extra recreatieve voorzieningen komen (zonneweide, pootje baden)

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma Plan voor het Dorp

20140316-173813.jpg