Het kan anders

 De PvdA Neder-Betuwe roept als sociaaldemocratische partij mensen met verschillende opvattingen op om met ons mee te doen in een gemeente waar iets te kiezen valt. Via gesprekken met sleutelfiguren hebben wij onze ideeën voor Neder Betuwe vertaald in een realistisch verkiezingsprogramma waar zekerheid, vooruitgang en het oog op de toekomst de uitgangspunten zijn. De komende maanden roepen wij iedereen op om een bijdrage te leveren. Wij willen een partij zijn voor en door mensen met een aansprekend toekomstgericht programma waarmee we samen de klus gaan klaren. De coronacrisis is nog niet weg en zal nog lang worden gevoeld. Hoewel de begroting er op het oog prima uit ziet zijn wij van mening dat we de komende jaren een pas op de plaats moeten maken, wat niet ten koste mag gaan van de algemene voorzieningen en de leefbaarheid. 

Voor prestigeobjecten en politieke stokpaardjes is geen plaats. Wij vragen ook in de komende jaren weer aandacht voor inwoners die het moeilijk hebben, onder andere als gevolg van de coronamaatregelen. In ons verkiezingsprogramma “Het kan anders” doen wij haalbare voorstellen waarbij wij gaan voor samen, kansen, eerlijk en leefbaar. De PvdA Neder-Betuwe vindt dat er meer woningen moeten worden gebouwd voor ouderen, jongeren, starters en éénoudergezinnen. Met ondernemers gaan we afspraken maken over adequate huisvesting van arbeidsmigranten. Wij staan voor wonen en leven in een groene en veilige omgeving met voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Daarnaast zijn wij van mening dat bij belangrijke onderwerpen, alleen in nauw overleg met direct betrokkenen, besluiten kunnen worden genomen met als voorbeeld de ontwikkelingen rond duurzaamheid en de realisatie van windmolenparken. 

Wonen

Voor ons is betaalbaar wonen een absolute prioriteit. Er is teveel gebouwd voor mensen van buitenaf met een dikke portemonnee. Wij willen voor jongeren en starters een betaalbare (huur/koop) woning en voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen. 


Omgevingswet 

Wij zijn van mening dat de gemeente zelf moet kunnen bepalen hoeveel sociale woningbouw er komt en op welke plek. Nu gebeurt dit vooral door projectontwikkelaars. 


Veilig achter de dijken 

Wij zien kansen om zowel de dijken veilig te houden als de natuur en historische landschap te behouden. 


Werk en inkomen 

Vrijwilligerswerk is waardevol, maar geen alternatief voor betaald werk. Als het je zelf niet lukt om een baan te vinden moeten wij jou daarbij helpen. 


Jeugd, zorg en jeugdzorg

Er is in onze gemeente onvoldoende budget voor de Wmo- en de jeugdzorg. Wij vinden dat het beperkte budget nooit een belemmering mag zijn om de zorg te leveren die iemand nodig heeft. We willen dat de zorg zo goed en zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd, dus weg met de bureaucratie. 


De gevolgen van klimaat verandering 

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Lees welke keuzes wij maken om dit tegen te gaan.  


Kunst, cultuur en cultureel erfgoed 

Kunst en cultuur is in onze gemeente niet vanzelfsprekend maar raakt, verbindt, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, onze drijfveren en dromen. Zonder de bibliotheek, de muziekschool en de cultuurpodia is het lastig om die dromen te verwezenlijken. 


De burger doet mee 

Wij hechten waarde aan het betrekken van onze inwoners. In de afgelopen jaren hebben we diverse vernieuwende activiteiten geïnitieerd en georganiseerd waaronder het jongerendebat. Benieuwd wat onze ideeën voor de toekomst zijn?


Mantelzorg 

Zorgen voor of over iemand hebben is heel waardevol. Wij willen mantelzorgers ondersteunen om heb te ontlasten.

Gezond leven

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Door preventie, dus voorkomen van, zorg je dat dure zorg vaak niet nodig is. 


Armoede en schulden 

Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter en dat is onaanvaardbaar. Mensen die in armoede en met schulden leven moeten de mogelijkheid krijgen om hieruit te komen. 


Duurzaam
heid 

Ook ons gemeente moet de gevolgen van klimaatverandering. Wij zetten in op het isoleren van oudere woningen en het bouwen van levens-loopbestendige duurzame woningen. 


AVRI, afval en circulaire economie 

We willen in onze gemeente naar een circulaire economie, waar al het afval hergebruikt wordt. Het afvalbeleid van de Avri is erop gericht om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen. 

Onderwijs en school als ontmoetingsplaats 

Het openbaar onderwijs blijven wij ondersteunen. Door deze scholen te behouden kun je ze buiten schooltijd ook inzetten voor iets anders, zoals de bibliotheek of ontmoetingsplek. 


Accommodatiebeleid 

Een bloeiend verenigingsleven kan niet zonder toekomstbestendige accommodaties. 
Het eerste schaap is over de dam en nu luisteren naar wat andere verenigingen met hun accommodatie willen.


Sport en beweging 

Elke week staan de vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in onze gemeente mogelijk te maken. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport als een publieke voorziening. 


Iedereen telt mee 

Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen gemeente. Je eigen talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. En vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld.


Economie

Hoewel het goed gaat met de meeste bedrijven in onze gemeente is het personeelstekort een probleem. We ondervinden nu wie onmisbaar werk doet en moeten nadenken over de toekomst. Toerisme en recreatie 

Neder-Betuwe is met haar unieke ligging tussen de rivieren een potentiële toerismemagneet. Wij pleiten voor kleinschalig toerisme zonder grootschalige pretparken. De aansluiting op het bestaande fietsnetwerk biedt mogelijkheden. 
 


Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving en die is voor de meesten van ons gelukkig vanzelfsprekend. We kiezen voor een brede aanpak waar handhaving en preventie hand-in-hand gaan.