Veilig achter de dijken

Wij leven met de dijk en de rivier. Hoewel wij dijk en rivier moeten kunnen beleven staat de dijkveiligheid voorop. Over het hele buitendijkse terrein dat met dijkversterking te maken krijgt en Natura 2000-gebied is. Langs het dijktraject van Neder-Betuwe komen op verschillende locaties bijzondere natuurwaarden en historische landschapselementen voor die versterkt kunnen worden. De landschapselementen verkeren niet altijd in een goede staat en dat biedt kansen om de dijkversterking te combineren met revitalisering en daar ziet de PvdA kansen. 

Het kan anders

  • Aanleg van een hoogwatervrij terrein, met daarop een toeristisch overstappunt (TOP) met bijv. bankjes en een uitkijktoren, horeca en beperkte parkeervoorziening. 
  • Aanleg van recreatieve voorzieningen. 
  • Herstel van een oude rivierstrang, met een bijdrage aan rivierverruiming en/of de opgave voor de Kaderrichtlijn Water. 
  • Natuurontwikkeling in de uiterwaarden.