Wonen

Voor de PvdA is betaalbaar wonen de komende raadsperiode een absolute prioriteit. Er is te veel gebouwd voor mensen van buitenaf met een dikke portemonnee op aangeven van de projectontwikkelaars die belang hebben bij het bouwen van dure woningen. Wij worden nu gegijzeld door speculerende beleggers en projectontwikkelaars. Wij willen voor jongeren en starters een betaalbare (huur/koop) woning en voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen. Om onze dorpen levendig en voorzieningen in stand te houden willen we ook het bouwen in het buitengebied mogelijk maken. Leegstaande bedrijfspanden en schimmige schuren en stallen hebben een aantrekkingskracht op foute investeerders. Om deze uit hun handen te houden pleiten wij voor een experiment om deze panden te benutten als woningen. 

Het kan anders

 • Voor een actief grondbeleid de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen bevorderen. Private grondeigenaren kunnen op vrijwillige basis hun grond overdragen aan de gemeente. Voor de realisatie van sociale huurwoningen hanteren we een goedkopere (sociale grondprijs).
 • We stellen bij alle woningbouwlocaties in onze gemeente een realisatieplicht van 5 jaar in. Daarmee bestrijden we het woningtekort en voorkomen we dat projectontwikkelaars met speculatie de prijs opdrijven. 
 • We leggen in de prestatieafspraken met woningcorporaties vast hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren gebouwd gaan worden én hoeveel er maximaal verkocht mogen worden. 
 • Om de doorstroom van een- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen te bevorderen krijgt deze groep voorrang bij de toewijzing van sociale huur en/of nieuwe middeldure appartementen. 
 • Jongeren en starters uit onze gemeente moeten te lang thuis wonen. In een huisvestingsverordening leggen we daarom de voorrangsregels vast voor het toewijzen van sociale- en middel dure huur aan mensen met lokale binding. 
 • De PvdA sluit bouwen aan de randen van de dorpen niet uit, mits dit niet ten koste gaat van landschap en/of onze natuur. 
 • We leggen in de prestatieafspraken met woningcorporaties vast hoe met passend toewijzen wordt omgegaan om te voorkomen dat bepaalde categorieën woningzoekenden zich concentreren in een buurt. 
 • We stimuleren de doorstroom van ouderen uit eengezinswoningen. Hiervoor willen wij het bouwen van levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementencomplexen stimuleren. 
 • Leefbaarheid is ook omkijken naar mensen voor wie het even niet meezit. De overlast op campings moet worden aangepakt, maar dat moet geen heksenjacht worden. De handhaving op campings kost maar liefst 25.000 euro. De campings zijn voor veel mensen door omstandigheden een tijdelijk toevluchtsoord. Wij willen onderzoeken of tijdelijke huisvesting mogelijk, onder strikte voorwaarden, gelegaliseerd kan worden. 
 • In de prestatieafspraken maken we met woningcorporaties afspraken over de verduurzaming van de bestaande woningen en leggen we vast wanneer welke wijken Verkiezingsprogramma PvdA Neder-Betuwe 2022 4 geïsoleerd en energieneutraal worden. Woningsplitsen van leegstaande boerderijen en bedrijven kan een uitkomst zijn voor mantelzorgers. 
 • Arbeidsmigranten verdienen een goede plek. De PvdA pleit voor flexibele kleinschalige voorzieningen bij de bedrijven waar men werkt, waarbij malafide uitzendbureaus buiten spel worden gezet.